Az Európai-vegyianyag Ügynökség (ECHA) 2016-os munkaterve

Publikálva: 2016. január 29.

A Többéves Munkaprogramban (MAWP 2014-2018) leírtak szerint az ECHA 5 éves stratégiájának végrehajtásának harmadik éve magában foglalja a négy stratégiai cél további törekvéseit, amelynek középpontjában az Ügynökség hatékonyságának és eredményességének javítása áll. Ezen négy stratégiai célkitűzés kiegészítéseként, ötödik elemként bevezetésre kerül a KKV-k különálló intézkedésekkel való támogatása.

Jelen cikk az ECHA által publikált dokumentum egy részének a fordítását tartalmazza (lásd kapcsolódó dokumentum 10-12. oldal).

Az ECHA célkitűzései a 2016-os évre

1. A magas szintű, információ alapú tudás elérhetőségének maximalizálása a biztonságos gyártás és vegyi anyag használat érdekében.

A 2016-os év döntőnek tekinthető az ECHA, a 2018-ban bevezetendő anyagok utolsó regisztrációs határidejére való felkészülése miatt, annak érdekében, hogy jóval a határidő előtt biztosítani tudják az eszközök és útmutatók meglétét a regisztrálók, különösképpen a KKV-k számára. Az év első felében az ECHA beépíti az új generációs informatikai eszközeit dokumentáció készítés és benyújtás céljából (pl. IUCLID); az új generáció – egyéb fejlesztések között – jobban felhasználó-barát lesz, illetve a határidőig elraktározza a megszerzett tapasztalatokat és visszajelzéseket. Az ECHA végigkíséri a beépítési folyamatot, hogy gondoskodjon a gyakorlati útmutatókról és megismertesse a nemzeti helpdeskeket az új eszközökkel. Az informatikai terület ezen támogatása, valamint a frissített regisztrációs útmutató lehetővé teszi a meglévő információk cseréjének fórumának (ún. SIEF) hatékony kialakítását, illetve ennek kifogástalan, átlátható működését és a következő évek összehangolt regisztrációs erőfeszítéseit. Bármely következő regisztrációs határidőre vonatkozó útmutató dokumentumot érintő frissítés 2016 májusáig kerül kiadásra.

Az ECHA dokumentáció-készítéssel kapcsolatos eszközei kiegészítésre kerülnek egy kémiai biztonsági jelentés/terhelési forgatókönyv (CSR/ES) ütemtervének keretében kidolgozott ipari eszközkészlettel, hogy elősegítsék a használattal és felhasználási feltételekkel kapcsolatos információk áramlását a továbbfelhasználóktól az új regisztrálók felé, a regisztrálók dokumentációján keresztüli hatóságok irányába történő benyújtás érdekében. Ezek az erőfeszítések hozzájárulnak a vegyi anyagok biztonságosabb felhasználásához és előmozdítják az innovációt is. Annak érdekében, hogy javuljon a biztonsággal kapcsolatos információ és ez által a vegyi anyagok kockázatkezelése, és hogy megkönnyítsék a jelöltek azonosítását a szabályozó kockázatkezelési intézkedések érdekében, az ECHA megfelelőségi ellenőrzéseket végez az elsődleges prioritású anyagokat érintően. Összhangban a 2014-ben jóváhagyott stratégiával és a Többéves Munkaprogrammal, a hangsúly a magasabb szintű emberi egészségen és környezeti végpontokon van, elsősorban az egyes 100 tonnánál nagyobb mennyiségi tartományok dokumentációjával kapcsolatban.

Ezzel egy időben az ECHA 2016-ban véglegesíti a 2013-s regisztrációs határidőre benyújtott vizsgálati javaslatok kiértékelését és elkezdi a kiértékelését a 2010-es regisztrációs határidejű reproduktív toxicitási vizsgálatokkal kapcsolatban újra benyújtott javaslatoknak. Az új terjesztési platform 2015 év végi megjelenését követően az ECHA folytatja az anyagokkal kapcsolatos információk egy új formában való közzétételét. Ez a forma tartalmazni fogja az adott anyaggal kapcsolatos összes lényegi információt egy könnyen hozzáférhető rendszerben, mint például belső tulajdonságok, veszélyek, használati és szabályozási státusz.

2. Hatóságok mozgósítása az információk intelligens használatát illetően, hogy felismerjék és kezeljék a problémás vegyi anyagokat.

Egy integrált vizsgálati szemlélet segíthet a potenciális problémával rendelkező vegyi anyagok azonosításában, melyek megfelelőségi ellenőrzés keretében kezelendők, bejegyzendők a Közösségi Cselekvési Tervbe (CoRAP), ami a tagállamok általi értékelése céljából tervbe vett anyagok listája, vagy szükséges felvételük az Ütemterv 2020 listára, ami a kockázatkezelési lehetőség elemzésével kapcsolatos anyagok listája. Amikor a legmegfelelőbb lehetőség megállapításra kerül, az érintett tagállam, vagy a Bizottság dönt a megfelelő kockázatkezelési intézkedés elindításáról. Ezáltal az anyagok javasolhatóak az ún. jelöltlistára, vagy növekedhetnek a harmonizált osztályozás és korlátozás javaslatai az anyagokra vonatkozóan. Az is várható, hogy a tagállamok nagyobb számban vesznek majd részt ezekben az erőfeszítésekben.

Az anyagok 2015-s értékelési eljárásának felülvizsgálatát követően, az ECHA a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy az anyagok értékelése támogatja és hozzájárul a kockázatkezelési folyamatok szabályozásához. Az engedélyezési rendszernek szembe kell néznie a 2016-os év elején várható igénylések nagy mennyiségével. A különleges esetekre vonatkozó engedélyezési eljárások kezelését és benyújtását érintő, módosított szabályok, formátumok és eljárások segíthetnek a szabályozók és vállalatok terheinek csökkentésében. Ezzel egy időben a harmadik felek részvétele minden egyes eljárás konzultációs folyamataiban aktívan elősegítené, hogy az alternatív anyagokat és technológiákat érintő megfelelő információk, amennyiben elérhetőek, beépítésre kerüljenek a véleményformáló folyamatokba. 

3. A tudományos kihívások kezelése azáltal, hogy központként szolgáljon tudományos és szabályozó teljesítmények építése szempontjából a tagállamok, az európai intézmények és egyéb szereplők számára

Az ECHA folytatja egy szisztematikus szemléletmód felépítését a tudományos teljesítményének további fejlesztését érintően a 2014-es tudományos stratégiában leírtak szerint, ami körülhatárolta a szabályozási és döntéshozatali szempontból leglényegesebb területeket. Az ECHA közzéteszi a környezeti végpontokat érintő Interpolációs Értékelési Keretrendszerét (RAAF), hogy növelje annak átláthatóságát, hogy az ECHA miképpen értékeli az iparágak által kidolgozott interpolációs eseteket. Ez szintén megkönnyíti a regisztrálók dolgát a dokumentáció frissítésekor, és ez által elősegíti a felesleges állatkísérletek és az emiatt felmerülő költségek további elkerülését. Az ECHA továbbra is hozzájárul és építi a szakértői teljesítményét az új vizsgálati és értékelési módszerek tekintetében és biztosít arról, hogy a regisztráltak által felhasználható lesz a végpontok szempontjából a 2018-as határidőre.

A REACH mellékletek várt frissítését követően, amely gondoskodik annak további tisztázásról, hogy a nanoanyagok miképpen legyenek megjelölve és a biztonságukat hogyan kell megjeleníteni a dokumentációban, az ECHA további energiát fektet abba, hogy javítsa a nanoanyagok regisztrációs adatainak minőségét. Ahhoz, hogy a piacon lévő nanoanyagok átláthatósága javuljon, az ECHA kiértékeli az adott nanoanyagok regisztrációs dokumentumában található adatait, figyelembe véve az egyéb forrásból érkező adatokat, és elkészíti a kapcsolódó dokumentumot a szakemberek és a nyilvánosság számára.

4. A jelenlegi és új jogalkotási feladatok hatékony és eredményes áttekintése a közelgő erőforrás-korlátokhoz való alkalmazkodás mellett.

Ahhoz, hogy a Többéves Munkaprogram ambiciózus céljai elérhetővé váljanak amellett, hogy a humán erőforrások csökkennek, az ECHA folytatja hatékonyságának növelését.

2016-ban az ügynökség folytatja az informatikai rendszerek fejlesztésébe való befektetéseket, hogy elősegítse az ipar 2018-as határidőre való felkészülését és emellett korszerűsítse a belső adminisztrációs rendszert. Az ECHA a továbbiakban is támogatni fogja a harmonizálást, és szabványosítást az ipar gyakorlataival és mintáival kapcsolatban, tekintettel a felhasználásra, kockázatkezelésre és kibocsátási információkra. Ez a szabványosítás kulcsfontosságú stratégiának tekinthető annak érdekében, hogy a REACH rendelet végrehajtása hatékonyabbá váljon. Az ECHA szerepe döntőnek tekinthető az EU rendeletek végrehajtásában oly módon, hogy ez által a vegyipar, illetve KKV-k számára lehetővé teszi az innovációs képességük és versenyképességük növelését. A végrehajtás első évének tapasztalatai alapján az ECHA folytatja az intézkedéseit és növeli a hatékonyságot, hogy támogassa a tagállamok munkáját a biocid termékekről szóló rendelet (BPR) szerinti, aktív hatóanyagok felülvizsgálatát érintő programjában, illetve a biocid termékekkel foglalkozó bizottság ehhez kapcsoló véleményeinek előkészítésében. Azt remélik, hogy az Ügynökség, díjszabást és erőforrásigényt érintő tervezett felülvizsgálata segít egy biztos pénzügyi alap megteremtésében, hogy a BPR által előírt díjköteles, illetve nem díjköteles tevékenységek végrehajtásra kerüljenek.

A díjrendszert érintő lehetséges változások mellett, az útmutatást érintő munka befejezése a következő években megszünteti az ipart érintő, hosszú ideig tartó bizonytalanságot és instabilitást, amit régi irányelvből fakadó, a 2012-ben bevezetett szabályozás irányába történő nehéz átmenet okozott. Köszönhetően a Titkárság és a tudományos bizottságok várható magasabb munkaterhelésének, folyamatos hatékonyságot érintő fejlesztéseket dolgoznak ki és hajtanak végre. Végül, az ECHA elkészíti a 2.§ 117(2) REACH és CLP rendeletek végrehajtásáról szóló jelentést, amely arra összpontosít, hogy a jogszabályi munkát miképpen lehet hatékonyabbá és eredményesebbé tenni a jövőben annak érdekben, hogy a rendeletek célkitűzéseinek végrehajtását támogassa.

5. KKV-kat érintő külön támogatás biztosítása

Míg az ECHA támogatása, tanácsadása és segítségnyújtása, valamint a közlemények fontosak minden kötelezettséggel rendelkezőnek, a 2016-ban végrehajtandó feladatok tervezése leginkább a KKV-kra fókuszál:

·         A 2018-s REACH Regisztrációs Ütemterv végrehajtása támogatást fog nyújtani a regisztrálók számára.

·         2016-ban az ECHA, illetve partnerei által a CSR/ES Ütemterv szerint végrehajtott teljesítések különösen fogják támogatni a KKV-kat a szállítói láncban.

·         Az új információs rendszer bevezetése nagyban fogja segíteni a KKV-kat abban, hogy könnyen megtalálják az adott hatóanyagra vonatkozó adatokat és jogszabályi kötelezettségeket.

·         Az ECHA BPR-t, CLP-t és REACH kötelezettségeket érintő kommunikációs tevékenységei szem előtt tartják a KKV-kat – mind tartalmat mind kommunikációs csatornát tekintve – audiovizuális, online, elektronikus kiadványok, események, közösségi média, plakátok és tagállamokkal és érdekelt felekkel végzett egyéb közös projektek.

·         Az ECHA folytatja erőfeszítéseit az útmutatók és egyéb fontos dokumentumok hivatalos EU nyelvekre való lefordításában, ezzel is segítve a KKV-kat.

Menü

Vegyi anyagok

Navigáció