Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2006. december 18-án fogadta el a vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó 1907/2006/EK rendeletet.

A REACH-nek (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) nevezett jogszabály 2007. június 1-jén lépett hatályba, és rendelkezését az EU valamennyi tagállamában közvetlenül kell alkalmazni.

 

A REACH - 1907/2006/EK - rendelet elsődleges célja, hogy - a meglévő és az új anyagokat fokozatosan azonos, átfogó, de igen szigorú szabályok alá vonva biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét, a fenntartható fejlődést, a versenyképesség és innováció fenntartása, javítása mellett. Az új szabályozás alapelve, hogy nemcsak az anyagokról összegyűjtendő adatok dokumentálásért, hanem az azok használatából, továbbadásából adódó kockázatok becsléséért is az ipar a felelős, sőt, a feladatok egy része, így a felelősség is, kiterjed az egész szállítói láncra.

A szabályozás elemei közül az egyik legfontosabb a regisztrálás kötelezettsége, amely 2008. június 1-jétől főszabály szerint minden olyan gyártóra, importálóra vonatkozik, aki legalább évi 1 tonna mennyiségben gyárt, forgalmaz egy anyagot, vagy anyagokat tartalmazó keveréket, vagy adott esetben árucikket. Az EU-ban csak regisztrált anyag gyártható, forgalmazható, az esetleges mentességeket figyelembe véve. A regisztrálás elmulasztása a piacról történő automatikus kizárást eredményezi.

A minden anyagra külön elvégzendő regisztrációhoz az érintetteknek átfogó, vizsgálati adatokat és összefoglalókat is tartalmazó technikai dokumentációt kell összeállítania, amelyben a szükséges információk és vizsgálatok köre a mennyiség (legalább 1, 10, 100 vagy 1000 tonna/év) függvényében bővül, továbbá 10 tonna felett a regisztrálónak kémiai biztonsági jelentést is kell készítenie.

A regisztrációs folyamat fontos eleme az adatmegosztás, amely a vizsgálatok számát és költségeit (így az állatkísérletek számát is) hivatott csökkenteni.  

Az értékelés hatósági feladat, amely egyrészről formai ellenőrzést, másrészről az anyagra vonatkozó adatok kiértékelését jelenti. Az értékelés eredménye alapján - szükség szerint - az adott anyag engedélyezési vagy korlátozási eljárás alá vonható.

Az engedélyezés fő céljai, hogy biztosítsa az egyes anyagokból eredő kockázatok megfelelő ellenőrzését és elősegítse az ún. különös aggodalomra okot adó anyagok (Substances of Very High Concern, SVHC) biztonságosabb anyagokkal történő felváltását, helyettesítését. Az engedélyköteles anyagok listája folyamatosan bővül.

A korlátozások célja, hogy azon anyagok esetén, amelyeknél a gyártás, felhasználás és/vagy a forgalmazás egészségügyi, környezeti kockázatai azt indokolják, a szükséges mértékig korlátozásokat vezetnek be.

A rendelet létrehozta az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA) is, amely egy független európai hivatal, és - többek között - ellátja a REACH-csel összefüggő technikai és adminisztratív feladatokat. Ezzel együtt valamennyi tagállamban létrehoztak egy ún. kompetens hatóságot, amely ellátja a jogszabállyal kapcsolatos tagállami feladatokat, valamint egy információs szolgálatot, amely az érintetteknek ad ingyenes tájékoztatást a kötelezettségeikről. Magyarországon ezeket a feladatokat az Országos Kémiai Biztonsági Intézet látja el (OKBI). A REACH hazai végrehajtásáért az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért felelős Államtitkársága felelős.

A REACH rendelettel kapcsolatos bővebb információk a magyar REACH Nemzeti Információs Szolgálat és az ECHA honlapjain találhatók.