A Rotterdami Egyezményt az Európai Unión belül a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hajtja végre (egyúttal hatályon kívül helyezte a 689/2008/EK rendeletet). A rendelet magyarországi alkalmazását az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI.12.) Korm. rendelet mondja ki.
A Rotterdami Egyezmény alapelve a kiviteli bejelentési eljárás, valamint az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás.

 

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2008/EK rendelet szélesebb hatáskörrel bír, mint az Egyezmény, mivel azon túlmenően, hogy rendelkezik az Egyezmény közösségi szintű végrehajtásáról, jóval több vegyi anyagra is vonatkozik, mint maga az Egyezmény. A rendelet hatálya kiterjed a PIC-eljárás (előzetes tájékoztatáson alapuló eljárás a Rotterdami Egyezmény alatt) hatálya alá tartozó vegyi anyagokra, és az EU-n belüli tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső vegyi anyagokra.


A Rendelet által érintett vegyi anyagok jegyzéke az I. Melléklet 1., 2. és 3. részében található. Az anyagokat alapvetően két fő kategóriába sorolták: ipari vegyi anyagok, és növényvédő szerek.
Az I. Melléklet a kiviteli bejelentést igénylő vegyi anyagokat, illetve kiviteli bejelentést és előzetes értesítési eljárást is igénylő vegyi anyagokat (PIC-bejelentés) is tartalmazza. Ezen anyagok kivitele az ipari vagy peszticid (esetleg mindkét) kategória vonatkozásában, a Közösségben, de legalább annak egyik tagállamában tilalom, vagy szigorú korlátozás alá esik.

Az exportáló feleknek minden, az I. Melléklet 1. részében felsorolt vegyi anyag esetében kiviteli bejelentést kell készíteniük és benyújtaniuk a saját hatóságukhoz.
A I. Melléklet 2. részében lévő anyagok – azon kívül, hogy kiviteli bejelentési eljárás alá tartoznak – PIC-bejelentési eljárást is indokolttá tesznek, ezért csak az importáló ország előzetes engedélye alapján vihetők ki.
Nem exportálhatók azok a vegyi anyagok és áruk, melyeket a Közösség az V. Mellékletbe sorolt az emberi egészség, vagy a környezet védelmében.

A PIC Rendelet hazai végrehajtásáért az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért felelős Államtitkársága felelős. A 123/2009. (VI.12.) Korm. rendelet megnevezi a 649/2008/EK rendeletben előírt igazgatási feladatok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságokat, valamint az előírt ellenőrzési funkciók végrehajtásáért felelős intézeteket, illetve azok jogait.
A 123/2009. Korm. rendelet 2. §-a alapján:
Hatósági funkciók gyakorlói:
a) a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH, illetve jogelődje: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mely később a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal nevet kapta), növény- és talajvédelmi jogkörében;
b) az ipari vegyi anyagok és készítmények esetében az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)

Ellenőrzési funkciók gyakorlói:
a) a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése tekintetében a Vám- és Pénzügyőrség jogutódjaként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
b) az a) pontban foglaltak kivételével a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése, valamint a végrehajtás belföldi ellenőrzése tekintetében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) kistérségi intézete.