A higany által okozott egészségügyi és környezeti problémákat az Európai Unió határain belül a higanyra vonatkozó közösségi stratégia (Higany Stratégia) hivatott kezelni, melynek első felülvizsgálatára 2010-ben került sor.

 

A higanyra vonatkozó közösségi stratégia (Higany Stratégia) 2005-ben került elfogadásra. A stratégia 20 intézkedést fogalmazott meg és alapvetően a következő célkitűzéseket tartalmazta:
 
- a higanykibocsátások csökkentését a különböző forrásokból;
- a higany társadalmi körfogásba kerülésének csökkentését a kínálat és a kereslet mérséklésével;
- a higanyfeleslegek és készletek hosszútávú sorsának megoldását;
- védelmet a higanyexpozíció ellen;
- a higanyproblémával és megoldásaival kapcsolatos ismeretek bővítését;
- a higannyal kapcsolatos nemzetközi intézkedések támogatását és előmozdítását.

A Stratégia felülvizsgálatáról szóló bizottsági közlemény 2010. december 7-én jelent meg. A közlemény számba veszi a 2005. óta tett előrelépéseket, valamint előrevetíti, hogy a Higanyról szóló Minamata Egyezmény elfogadását követően az Európai Bizottság értékelni fogja, hogy szükséges-e a Higany Stratégia további felülvizsgálata annak érdekében, hogy az teljes mértékben tükrözze az új nemzetközi kötelezettségeket.

A 2005. óta tett előrelépéseket az alábbiakban lehet összegezni:
- a 1102/2008/EK rendelet a fémhigany és egyes higanyvegyületek és keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról;
- a 2011/97/EU irányelv az 1999/31/EK tanácsi irányelvnek, a hulladéknak minősülő fémhigany tárolására vonatkozó különös követelmények tekintetében történő módosításáról;
- a Bizottság ajánlása a klóralkáli-iparágban már nem használatos fémhigany biztonságos tárolásáról (2008. december 22.);
- a 2007/51/EK irányelv higanytartalmú mérőeszközök forgalomba hozatalának korlátozásáról, az elemekről és akkumulátorokról;
- a hulladékelemekről és –akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv;
- az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv (IED) higanykibocsátásra vonatkozó rendelkezései;
- a REACH XVII. mellékletének módosításai  (109/2012/EU és 412/2012/EU rendeletek).

A soros magyar EU elnökség a Higany Stratégia felülvizsgálatára vonatkozóan Tanácsi Következtetéseket dolgozott ki a környezetvédelmi tanácsi munkacsoport ülések (Working Party on Environment, WPE) keretein belül, majd fogadtatta el őket a 2011. március 14-i Környezetvédelmi Tanács ülésén. A Tanácsi Következtetésekben a Tanács többek között:
- megfontolásra javasolja az export korlátozások kibővítését;
- felkéri a Bizottságot a fogászati amalgámra és higanytartalmú gombelemekre vonatkozó vizsgálat lefolytatására, ennek alapján további lehetséges megoldásokra;
- a tagállamokat ipari technológiaváltásra ösztönzi, különös tekintettel a klór-alkáli üzemek higanyt alkalmazó eljárásaira;
- felkéri a Bizottságot a BAT (elérhető legjobb technikák - Best Available Techniques) konklúziók felülvizsgálatának folytatására;
- megfontolásra javasolja továbbá a higany biztonságos tárolására vonatkozó technikák felülvizsgálatát.
Ezen Tanácsi Következtetések egyes elemeit vette át a dán elnökség a 2012. június 11-i Környezetvédelmi Tanács ülésére készített Tanácsi Következtetések megszövegezésekor.

A Bizottság megbízásából a BioIntelligence nevű cég elkészítette és 2012. március 4-én publikálta a fogászati amalgám és higanytartalmú gombelemek témában írt tanulmányának tervezetét, mellyel kapcsolatban a Bizottság 2012. március 26-án érdekegyeztető fórumot hívott össze. A tanulmány véglegesítésére ezt követően került sor.

A Higany Stratégia hazai végrehajtását számos - a fentiekben is bemutatott - horizontális jellegű jogszabály biztosítja. Bár az uniós szabályozás nemzetközi viszonylatban igen szigorúnak mondható (és az EU-n belül már nem beszélhetünk számos, globális szinten még fennálló, higanyhoz és vegyületeihez kötődő problémáról), a Stratégia felülvizsgálata mégis indokolt lehet a közeljövőben, a 2013. januárban elfogadott nemzetközi higanyról szóló Minamata Egyezmény nyomán. Az Egyezményt 2013 októberében hazánk is aláírta Japánban, a ratifikálás 2015 második felében várható.