Míg a növényvédő szerek használata csökken Európában, addig a biocidok alkalmazása jelentősen nő.
Az EU-ban jelenleg a 98/8/EK irányelv határozza meg a biocidok európai engedélyezését. 2013. szeptember 1-jétől kell alkalmazni a 98/8/EK irányelvet kiváltó, a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendeletet, melynek célja az emberi, állati egészség és a környezet magasabb szintű védelme.

 

Az 528/2012/EU rendelet előzményeként fontos említést tenni a biocid termékek jelenlegi szabályozását - 98/8/EK - előíró hazai jogszabályról:       az európai uniós jogharmonizáció jegyében született a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. A rendelet egyes pontjai 2003. július 27-én, maga a rendelet az EU csatlakozást követően lépett hatályba.

Biocid termék fogalma az együttes rendelet  szerint: hatóanyag, illetve egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmény, a felhasználóknak szánt kiszerelési formákban, melynek az a célja, hogy valamely kártékony biológiai szervezetet kémiai vagy biológiai eszközökkel elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanítson, károkozásában akadályozzon, illetőleg valamilyen más módon korlátozó hatást gyakoroljon rá, és besorolható az 5. számú melléklet (biocid terméktípusok és leírásaik) szerinti valamely terméktípusba.               A rendelet kimondja, hogy (bizonyos kivételek meghatározása mellett) biocid termék hatóanyagaként kizárólag olyan anyag hozható forgalomba, amely szerepel a hatóanyagoknak vagy a kis kockázattal járó biocid termék hatóanyagainak az Európai Unió által nyilvántartott közösségi jegyzékében.

98/8/EK irányelv szerint a hatóanyagok felülvizsgálati eljárásában, vagy új hatóanyag értékelésekor a kérelmező cég által beadott dokumentáció értékelését követően az adott tagországi hatóság benyújtja jelentését, valamint egy kapcsolódó ajánlást, amit a tagállamok és az Európai  Bizottság a Biocid Termékek Állandó Bizottságának  (Standing Committee on Biocidal Products, Bizottság Közös Kutatóközpontja) keretein belül felülvizsgálnak, és a vizsgálat eredményeit értékelő jelentésben foglalják össze. Az Állandó Bizottság kedvező döntése alapján az anyag bekerül az 98/8/EK irányelv I.A Mellékletébe (ez a közösségi szinten egyeztetett követelményeknek megfelelő biocid termékekben felhasználható hatóanyagok jegyzéke).

Hatóanyag közösségi jegyzékbe történő felvételét, a hatóanyagot a Magyarország területén első ízben gyártó vagy forgalmazó kérelmére az illetékes koordináló intézet, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) kezdeményezi. Az engedélyezett, illetve regisztrált biocid termékek gyártói és importálói minden év március első napjáig az előző naptári év belföldi forgalmára vonatkozó jelentést készítenek az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) részére.

Fontos megemlíteni, hogy a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet jelenleg két engedélyezési eljárást fogalmaz meg. A rendelet 3. §-a szerinti közösségi engedélyezési eljárás a Közösségi Jegyzék hatóanyagait alapul véve már elkezdődött, azonban a rendelet 30-31. §-ai bizonyos nemzeti szabályozást fenntartó rendelkezéseket is tartalmaz. Ez az átmeneti időszak, mely során a felülfertőtlenítők, rágcsálóírtók, rovarölő szerek és vízfertőtlenítő termékek nemzeti szintű szabályozás, engedélyezés kötelezttsége alá esnek.

2013. szeptember 1-jétől alkalmazandó a 2012. jújius 13-án hatályba lépett, a 98/8/EK irányelvet kiváltó 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról. Az új rendelet célja, hogy fokozottabban óvjuk az emberi egészséget és a környezetet. Az új jogszabály értelmében az I. Melléklet egy pozitív lista az EU-ban használható biocidokról.

Az  Európai Vegyianyag-ügynökség (European Chemicals Agency, ECHA)  feladata az I. Mellékletbe (hatóanyagok pozitív közösségi listája) történő felvételére irányuló kérelmek értékelésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatok koordinálása, mely mindeddig az Európai Bizottság Egyesült Kutatóközpontjának (Joint Research Centre, JRC) feladata volt.

Ennek az új rendeletnek az a célja, hogy az emberi és az állati egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása mellett javítsa a biocid termékek szabad mozgását az Unión belül. Különös figyelmet kell fordítani a lakosság veszélyeztetett csoportjai, például a várandós nők és a gyermekek védelmére.

A Biocid Rendelet hazai végrehajtásáért az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért felelős Államtitkársága felelős.