Az Európai Unió és Magyarország is aláírta a "higanyról szóló Minamata Egyezményt" Kumamotóban. A diplomáciai konferencia 2013. október 7-11. között zajlott Japánban, az új nemzetközi környezetvédelmi egyezményt az esemény keretében írták alá a kormányok.

 

A közismerten mérgező higany által okozott súlyos környezeti és egészségügyi problémákra a nemzetközi figyelmet a Minamata-katasztrófa hívta fel az 1950-es években. Japánban, a Minamata-öbölben üzemelő vegyi gyár működése során több évtizeden át higanyt bocsátott a tengerbe. A higany az öbölben élő állatokba került, majd a halak és kagylók elfogyasztása révén jelentős mennyiség jutott be a környéken lakók szervezetébe is. A Minamata-öbölbeli lakosok szervezetében éveken át felhalmozódott higany rendkívül súlyos szervi elváltozásokat, idegrendszeri és mozgásszervi problémákat okozott ("Minamata-szindróma").


Az Egyezmény a tömeges higanymérgezéssel járó japán katasztrófa után a Minamata Egyezmény nevet kapta.


Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP, United Nations Environment Programme) már 2002 óta intenzíven foglalkozott a higany és vegyületei által okozott problémák megoldásával. Az UNEP Kormányzó Tanács 2009. februárban, Nairobiban (Kenya) a 25/5. számú határozatával egy Kormányközi Tárgyaló Bizottság (Intergovernmental Negotiating Committee, INC) összehívásáról döntött egy higanyra vonatkozó, jogilag kötelező érvényű megállapodás kidolgozása céljából. Az INC keretében a nemzetközi tárgyalások 2010-ben kezdődtek meg és formális keretek között 2013. elején (február 18-22.) zárultak a 27. Kormányzó Tanács ülésével. Az Egyezmény szakmai elfogadása ezt megelőzően az INC 5. ülésén történt meg, 2013. január 19-én.


Bár az Egyezmény aláírásának megkezdését az említett diplomáciai konferencia szolgálta, az Egyezmény 2014. október 9-ig az ENSZ NewYork-i székházában nyitva áll aláírásra. Ezen időszakot követően van lehetőségük a kormányoknak az Egyezmény ratifikálásáról, elfogadásáról, jóváhagyásáról és az ahhoz való csatlakozásról szóló okirataik letétbe helyezésére. Az 50. ilyen okirat letétbe helyezését követő 90. napon lép hatályba az Egyezmény.


Az Egyezmény létrejöttét egy több mint tíz éves szakmai munka előzte meg, a tárgyalások azonban rendkívül rövid idő alatt zárultak. A mindössze három éves tárgyalási folyamat kiemelkedő sikernek számít a nemzetközi környezetvédelmi kormányzásban, eredményeként pedig egy kiegyensúlyozott szöveget fogadtak el, melyet várhatóan a legnagyobb kibocsátónak számító országok is ratifikálni fognak.


Az Egyezmény az alábbi területeket öleli fel, a higany teljes életciklusát figyelembe véve:


- a higany kereslete és kínálata, a higany utánpótlást biztosító források és a higany nemzetközi kereskedelme


- hozzáadott higanyt tartalmazó termékek és higanyt, valamint higanyvegyületeket alkalmazó gyártási eljárások


- kézműves és kisipari aranybányászat


- a higany légköri, valamint talajba és vízbe történő kibocsátásai


- a higany környezetkímélő átmeneti tárolása


- higanytartalmú hulladékok


- szennyezett területek


- finanszírozási források, kapacitás-bővítés, műszaki segítségnyújtás és technológia-átadás fejlett országoktól a fejlődő országok irányába


- az Egyezményben foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése, végrehajtási tervek, jelentéstétel, a hatékonyság értékelése


- egészségügyi kérdések, információ-megosztás, a nyilvánosság tájékoztatása, oktatás


- kutatás-fejlesztés és monitoring


Egyes részletkérdések kidolgozásával a döntési jogkörrel bíró Részes Felek Konferenciája (COP, Conference of the Parties) lett felhatalmazva, melynek tagjai az Egyezményhez csatlakozott, azt ratifikált államok. A Részes Felek első Konferenciáját az Egyezmény hatályba lépését követő egy éven belül kell megrendezni.


A higanyról szóló Minamata Egyezmény rendelkezései az alábbiakban foglalhatók össze:


1. Korlátozza a higany kínálatát és kereskedelmét


- a higany bányászatának szabályozásán (új bányák megnyitásának tilalma, meglévő bányák fokozatos bezárása) keresztül,


- az egyes nemzeti felhalmozott higany készletek nyilvántartásba vétele által,


- az egyéb forrásokból származó higany újbóli kereskedelmi forgalomba kerülésének megakadályozásával, a már piacon lévő higany kereskedelmének korlátozásával és ellenőrzésével.


2. Csökkenti a higany keresletét


- a releváns higanytartalmú termékek gyártásának korlátozása vagy tilalma által,


- a higanyt felhasználó ipari eljárások alkalmazásának korlátozása vagy tilalma által.


3. Elősegíti a higanyszennyezések csökkentését, felszámolását


- a higany légköri kibocsátásának csökkentésével vagy minimalizálásával,


- a higany talajba és vízbe történő kibocsátásának szabályozásával vagy minimalizálásával,


- a kézműves és kisipari aranybányászat és –feldolgozás szabályozása, továbbá


- a szennyezett területek kármentesítésének elősegítése által.


4. Előírja a higanytartalmú hulladékok biztonságos, környezetkímélő kezelését.


5. Ösztönzi az Egyezményben foglaltaknak való megfelelést, létrehozza az Egyezmény végrehajtását támogató finanszírozási mechanizmust, és megalapozza a műszaki segítségnyújtást, valamint kapacitás-bővítést az alábbiak által


- az Egyezmény finanszírozási mechanizmusát külső forrásként az önkéntes befizetéseken alapuló Globális Környezeti Alap (Global Environment Facility, GEF) biztosítja,


- az Egyezmény hatékony végrehajtására egy sajátos, a nemzeti szintű intézményi erősítést szolgáló programot hoz létre, aminek a részletei a Részes Felek Konferenciáján kerülnek kidolgozásra, valamint


- az erőforrások kiegészítéseként az Egyezmény megjelöli a magánszektort, a nemzeti politikákat és a két- vagy többoldalú támogatásokat is.


6. Elősegíti a higany által okozott egészségügyi és környezeti kockázatok globális felmérését, a kockázatok megfelelő szintű kezelését és a személetformálást


- nemzeti végrehajtási tervekkel,


- jelentéstételi kötelezettség és hatékonyság értékelés által,


- információ-megosztáson és tájékoztatáson, oktatáson keresztül,


- az egészségügyi szakkapacitások és szolgáltatások fejlesztése révén.


7. Előmozdítja a tudományos kutatást, a higanymentes alternatívák kifejlesztésére ösztönöz, valamint monitoring tevékenységek kiépítésére szólít fel.